اوباما باید قول بدهد که کلینتون و همکارانش را مورد عفو قرار ندهد