در صورت پیروزی کلینتون، نتایج انتخابات را نمی پذیرم