امیرعبداللهیان: ریاست جمهوری لبنان را سهم مسیحیان می‌دانیم