با آمدن ترامپ، ضربه جدی به اقتصاد آمریکا وارد می شود