بت کلیا: غربی ها با ایجاد داعش آرامش را از همه ادیان و مذاهب گرفته اند