ترامپ: کلینتون پیروز شود، شاید نتایج انتخابات را نپذیرم