ظریف: محتوای نامه به موگرینی انتقاد از نحوه اجرای برجام بود