ویزای عراق لغو نمی‌شود، حتی اگر هزاران نفر پشت مرز تجمع کنند!