مبانی نظری علوم انسانی در دانشگاه‌ها با مبانی نظری اسلام در تضاد است