خواسته‌هایی داریم که باید با کانادا درباره آن بیشتر صحبت کنیم