تلاش دولت فراهم کردن جامعه‌ای مناسب برای زندگی همه سالمندان است