امنیت همراه با سرور و نشاط برای مردم می‌خواهیم/ حرمت مردم را حفظ کنیم