ظریف: کسی برای ایران شرط و شروطی تعیین نمی کند/ ایران یک کشور مستقل است