هدف دشمن از تفرقه مسلمانان، ایجاد سایه امن برای رژیم نامشروع صهیونیستی است