اگر بزرگ‌منشی و استقامت مردم ایران نبود هیچ دستاوردی حاصل نمی‌شد