دوشنبه؛ بازدید اعضای کمیسیون امنیت از واحدهای عملیاتی پلیس فتا