ابو شریف:‌عامل رنج کودکان فلسطینی انگلیسی‌ها هستند