رضایی: دو قطبی کردن فضای انتخاباتی منجر به ناامنی در کشور می شود