اعضای تیم هسته‌ای با صبوری و قدرت از آرمان‌های مردم ایران دفاع کردند