تکرار توصیه رهبر‌انقلاب به عدم کاندیداتوری یک کاندیدا