توصیه حقوق بشری سخنگوی وزارت امور خارجه به اتحادیه اروپا