اتحادیه اروپا از تکرار اظهارات غیرمتعارف درباره روندهای قضایی ایران خودداری کند