توصیه حقوق بشری سخنگوی وزارت خارجه به اتحادیه اروپایی