همه انتقادها به سمت بهبود شرایط و سازندگی حرکت کند/تحملم بد نیست