معاون استاندار:خدمت صادقانه بهترین تبلیغات برای هردولتی است