اتحادیه اروپا با درک دقیق‌تر روندهای قضایی در ایران از تکرار اظهارات غیرمتعارف بپرهیزد