واکنش جامعه مدرسین به برگزاری کنسرت در قم: صبر و حوصله مراجع محدود است