اخطار جامعه مدرسین؛ با متولیان برگزاری کنسرت در قم برخورد کنید