اشتباه بزرگ در افغانستان / تلاش برای اختلاف میان احزاب «جمعیت» و «جنبش»