پانورامای منطقه؛ چرا مردم «جبهه مقاومت» در منطقه نباید نگران باشند