ابوترابی فرد: مهمترین مسئولیت ما ارتقاء کارآمدی نظام است