جمهوری اسلامی آماده دفاع هوشمند مقابل تهدیدات دشمن است/ نظام سلطه از تهیه نقشه جامع راهبردی برای منطقه عاجز است