دشمن با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است