مذاکرات فشرده حریری برای حل بحران ریاست جمهوری لبنان