هرکسی کارآمدی نظام را کاهش دهد به اسلام و روحانیت ضربه زده است