چرا فتنه‌گران شجاعت عذرخواهی از اشتباهاتشان را ندارند؟