هدف دشمنان بکارگیری مسئولانی است که به کارآمدی نظام لطمه می‌زنند