اولین تصایر از پهپاد دوربرد و رزمی سپاه با نام صاعقه + ویژگی‌ها