آمریکایی‌هادر بحران سوریه به‌دنبال جای پای «امن» هستند