دولت عامدانه نقشه مهندسی فرهنگی را اجرا نمی کند/ آقایان از مطرح کردن نقشه مهندسی فرهنگی ناراحت می شوند