لباس پاسداری کفن ماست/ ننگ بر آنها که می گویند مدافعان حرم برای پول می جنگند