نماینده دبیرکل سازمان ملل در لبنان به تهران می‌آید