معاون وزیر کشور صحبتهای فرمانده اسبق سپاه را تکذیب کرد