اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شدند