برنامه ترکیه برای ایجاد پایگاه نظامی در قطر و سومالی