آشنایی با سوابق 17 عضو جدید شورای مرکزی جبهه پایداری