شیخ الاسلام: اخبار حضور نظامی ما، در لبنان و یمن کذب محض است