ترکان:عملکرد مناطق آزاد منجر به اضمحلال نشده/ در کدام قسمت شبیه سنگاپوریم؟