تیمهای برتر مسابقات سه گانه قهرمانی کشور مشخص شدند