توضیح درباره ادعای حضور نظامی ایران در برخی کشورها